กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิดาภา เครือสีดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเลิศธนพล กล่อมนที
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น