กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพศาล ปวงสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0