กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไพศาล ปวงสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น