กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศ พันชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ