กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเอื้องทิพย์ วิไลสุทธิวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินตนา พันธุ์วงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น