กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมงคล พันธุ์วงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศิริวัฒ วิไลสุทธิวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น