กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลดาวัลย์ คนขยัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทิมา มีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น