คณะผู้บริหาร

นางสุพัตรา คำจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา