เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชเสียมทองพิทยาคม
 
     เสียมทองพิทยาคม แหล่งอบรมวิทยามหาศาล
แสนร่มเย็นเด่นสง่าตระการ อุดมการณ์ ปณิธาน เรามั่นคง
     เขียวเหลืองโบกไสวรุ่งเรืองรอง ดั่งโซ่ทองคล้องใจยั่งยืนยง
เกียรติศักดิ์ศรีน้องพี่ทระนง เทิดธำรง ชาติ ศาสน์ องค์ราชา
     สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยา งามนาม ลือชา
เป็นผู้นำชุมชนพัฒนา สร้างศรัทธาด้วยผลงานอันเกรียงไกร
     เสียมทองพิทยาคม เราชื่นชม สถาบันยิ่งใหญ่
เราน้องพี่รักเชิดชูเหนือสิ่งใด อ่าอำไพคู่อุบลราชธานี


JOYIN2515