พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา

พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
4.พัฒนาสื่อและนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ทางการศึกษาให้หลากหลาย
   พอเพียงต่อผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล
5.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
7.พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เป้าประสงค์ (Corporate objective)
1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
2.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ