วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)
         โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากล  ดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
         รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
มารยาทงาม