ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
         โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านเสียม ถนนแจ้งสนิท ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน  จังหวัด อุบลราชธานี  สหวิทยาเขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โทรศัพท์  045-412219  โทรสาร  045-412219  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 56 ไร่ 2 งาน  เขตพื้นที่บริการ ตำบลหัวดอน  ตำบลชีทวน  ตำบลก่อเอ้
         โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษาปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเสียม  ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด 56  ไร่ 2 งาน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 7 พฤษภาคม 2534 ในตอนแรกเป็นสาขาของโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   ในปีแรกของการจัดการเรียนการสอนมีนักเรียน 2 ห้องเรียน  จำนวน  67  คน  ปีการศึกษา 2535   ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน ชื่อว่า  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม  ซึ่งหมายความว่า แหล่งแสวงหาภูมิปัญญา  เพื่อพัฒนาคนไปสู่ชีวิตที่ดีในอนาคต  ปัจจุบัน  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 – ม.6  มีจำนวน 6 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียน  121  คน   ครู-อาจารย์  จำนวน 14 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1  คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน   คือนางสุพัตรา  คำจันทร์