ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน   ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2561)

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   129  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 11 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 12 16 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 7 4 11
รวม 3 39 31 70
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 9 9 18
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 11 11 22
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 8 11 19
รวม 3 28 31 59
รวมทั้งหมด 6 67 62 129